مزایای سوله فلزی و ساخت و طراحی و فروش سوله فلزی در اصفهان

مزایای سوله فلزی
مزایای سوله فلزی
 

1. وزن سوله نسبت به سازه های بتنی و غیره در اجرای فنداسیون و خود اسکلت سوله و وزن سقف آن تفاوت فوق العاده ای دارد


2. سبکی وزن سوله در قیمت تمام شده سوله نیز تاثیر شایانی دارد


3. سرعت ساخت سوله و نصب آن نسبت به سازه های دیگر بسیار زیاد است


4. استحکام سوله در مقابل زلزله ، باد ، سیل در مقابل سازه های بتنی و غیره بی نظیر می باشد


5. قابلیت جابجایی یکی از مزایای مهم سوله است که در هر زمان می توان از تمامی اجزای سوله در مکانی دیگر استفاده کرد


6. اشغال فضای دو ساختمان فلزی و بتنی از نظر ارتفاع و ابغاد کلی ستون ها و تیر های بار بر سازه های فلزی از بعد ابعاد کوچکتر از ساختمان های بتنی است و سطح اشغال فضای مرده سازه های بتنی بیشتر است


7. یکی از مزایای اسکلت فلزی و سوله قابلیت بازیافت تمامی اجزا پس از پایان طول عمر سازه می باشد